Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

Siedziba Firmy

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

Biuro Handlowe

ul. Legnicka 62B
52-204 Wrocław

Zakład Produkcyjny

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Szanowni Państwo

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE L 119/1 z 04.05.2016.) dalej jak RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TIGA-CYNK Sp z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Neptuna 15 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000436170, NIP: 691-249-94-98, REGON: 021988535, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Ewę Hetnar-Picz , kontakt :

ewa.hetnar @tiga-cynk.pl , tel. 503 170 488

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu :

– przygotowania i wysłania oferty współpracy

– przygotowania i zawarcia umowy handlowej

– podpisania umowy

– weryfikacji klienta

– monitorowania należności

– innych czynności związanych z działalnością firmy

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Będziemy korzystać także z danych osobowych :

– przekazanych bezpośrednio przez kontrahenta przy zawieraniu umów

– pozyskiwanych z legalnych źródeł np. KRS i CEIDG

– uzyskanych od osób upoważnionych lub pracodawców

4. Odbiorca Państwa danych osobowych będą:

– nasi pracownicy upoważnieni przez TIGA-CYNK

– firmy z którymi zawarliśmy umowy na przetwarzanie danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy , firmy transportowe, banki, biuro rachunkowe.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie ( art.6 ust.1 lit.a ) lub art. 9 ust.2 lit.a

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak wymagane przy zawarciu i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji.

10. Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu

Legnica, dnia 26.05.2018r

©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP