Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

CYNKOWNIA MAŁOMICE

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  SPÓŁKI

TIGA-CYNK Sp. z o.o. z siedziba w Legnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest TIGA-CYNK Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Neptuna 15 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000436170, NIP: 691-249-94-98, REGON: 021988535, kapitał zakładowy 2.004.000,00 zł.
 2. TIGA-CYNK Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Hetnar-Picz. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych jak i w przypadku woli skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień określonych w niniejszej klauzuli można się kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej na adres TIGA-CYNK Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Neptuna 15, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”, na adres e-mail: iod@tiga-cynk.pl  lub telefonicznie pod numerem tel. +48 503 170 488
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6 ust. 1 lit a i lit. b), w celu:
  • realizacji procesu sprzedaży/zakupu/świadczenia usług i będą przechowywane przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres wykonywania umowy; 
  • obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit f), w celu:
  • realizacji procesu sprzedaży/zakupu/ świadczenia usług oraz zapewnienia właściwego poziomu usług i będą anonimizowane po opracowaniu produktu końcowego;
  • przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia czynności; 
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i będą przechowywane przez czas trwania postępowań lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; 
  • windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit c), w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości i będą przechowywane w okresie wynikającym z przepisów prawa. 
 6. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ujawnione pracownikom lub podmiotom pośredniczącym w wykonywanych przez Administratora danych osobowych zobowiązań umownych:
  • firmy realizujące usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne i analityczne, firmy ubezpieczeniowe, brokerom;
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • podmiotom realizującym usługę płatności elektronicznych oraz bankom,  
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie określonej w pkt 4 powyżej przysługuje Pani/Panu ponadto prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 10. Dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego, a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany
 12. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy, zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez TIGA-CYNK Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy jest brak możliwości nawiązania współpracy, zawarcia i realizacji umowy.
 14. W zależności od wykorzystanego przez Panią/Pana sposobu nawiązania stosunków z TIGA-CYNK Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, dane mogą być również przetwarzane drogą telefoniczną, korespondencji elektronicznej (e-mail) lub pocztą tradycyjną.
 15. Administrator danych osobowych podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych podmiotom nieuprawnionym.

DATA PROTECTION CLAUSE

TIGA-CYNK Sp. z o.o with its registered office in Legnica

Pursuant to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as GDPR, we inform you that:

 1. The Controller of your personal data is TIGA-CYNK Sp. z o.o with its registered office in Legnica (59-220) at ul. Neptuna 15 entered into the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court Register under number 0000436170, NIP number: 691-249-94-98, REGON number: 021988535, initial share capital PLN 2,004,000.00.
 2. TIGA-CYNK has appointed the Data Protection Officer - Ms. Ewa Hetnar-Picz. In all matters connected to the processing of your personal data by the Controller, as well as if you wish to exercise your rights set forth in this clause, you may contact us by sending an appropriate application in writing to the address TIGA-CYNK Sp. z o.o. with its registered office in Legnica (59-220), ul. Neptuna 15, with a note "Personal Data Protection", to the e-mail address iod@tiga-cynk.pl. or by telephone at +48 503 170 488
 3. Your data will be processed on the basis of the concluded contract or in order to take actions at your request prior to the conclusion of the contract (GDPR Article 6(1)(a) and (b)), for the purpose of:
  • the performance of sales/purchases/rendering of services process and will be kept for the period preceding the conclusion of the contract and the period of performance of the contract; 
  • for the purposes of handling complaints, claims, and notifications and will be stored for a period of 3 years from the date the matter is settled.
 4. Your data may be processed for the purposes of the legitimate interests pursued by the Controller (GDPR Article 6(1)(f)), for the purposes of:
  • the performance of sales/purchases/rendering of services process and to ensure proper level of quality of service and will be anonymized after the final product is developed;
  • audit and inspection activities and will be stored for a period of 5 years after the completion of the activities; 
  • to identify and pursue potential claims or to defend against potential claims and will be stored for the duration of the proceedings or for the period of limitation of possible claims; 
  • collection and enforcement of attached claims, and will be stored for a period of 3 years from the end of the calendar year in which the receivable was paid.
 5. Your data may be processed in connection with the performance of obligations imposed by law upon the Controller (GDPR Article 6(1)(a)), for the purpose and in the scope necessary to perform the obligations arising from tax and accounting law, and will be stored for the period stipulated by legal provisions. 
 6. In connection with the purposes referred to above the following entities, disclosed to employees or entities intermediating in the performance of contractual obligations by the Controller, may be the recipients of your personal data:
  • companies providing accounting services, invoicing and settlement of contracts, auditing services quality, debt collection, legal and analytical services, insurance companies, and brokers;
  • providers of IT systems and services;
  • postal operators and couriers;
  • entities that provide electronic payment services and banks,
  • bodies authorized to receive your data by virtue of legal provisions.
 7. You have a right to access your data, to request its rectification, deletion, restriction of its processing, the right to move it and to object to its processing.
 8. Within the scope of processing of your personal data stipulated in point 4 above you have the right to withdraw your consent to the processing of your data at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.  
 9. You are entitled to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, dealing with personal data protection if you believe that the processing of your personal data violates the provisions of GDPR. 
 10. Contact information for the supervisory authority: Personal Data Protection Office ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 11. Your data will not be subject to profiling. Your data shall not be processed for direct marketing purposes, and decisions shall not be made in an automated way.
 12. Your data will not be transferred to a Third Party outside the European Economic Area.
 13. Providing your personal data is a prerequisite for establishing cooperation, concluding and properly executing a contract, and failing to provide the personal data required by TIGA-CYNK Sp. z o.o. with its registered office in Legnica results in the impossibility of establishing cooperation, concluding, and executing a contract.
 14. Depending on the manner in which you established a relationship with TIGA-CYNK Sp. z o.o with its registered office in Legnica, your data may also be processed via telephone, electronic correspondence (e-mail), or traditional mail.
 15. The Controller will take appropriate security measures in terms of technical and organizational information so as to prevent the provided data from being made available to unauthorized entities.

©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP