Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

CYNKOWNIA MAŁOMICE

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

„TIGA-CYNK” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy

Obowiązują od 01.06.2022 r.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej zwane: OWŚU) obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów w zakresie usług cynkowania ogniowego elementów stalowych, w których Tiga-Cynk Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy dalej zwana Zleceniobiorcą nie określiła indywidualnych warunków świadczenia usługi dla Zleceniodawcy. Zleceniodawca dokonując zamówienia usługi wyraża zgodę na zastosowanie niniejszych OWŚU.

Postanowienia ogólne

 1. Zleceniobiorca posiada System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001.
 2. OWŚU stanowią integralną cześć wszystkich umów świadczenia usług realizowanych przez Zleceniobiorcę w zakresie usług cynkowania ogniowego elementów stalowych na linii OC- 2 w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach, ul. Fabryczna 3, 67-320 Małomice.
 3. Treść OWŚU dostępna jest na stronie internetowej Zleceniobiorcy pod adresem: www.tiga-cynk.pl, a Zleceniodawcy są dostarczane przez Zleceniobiorcę w formie dokumentowej w dniu zawarcia umowy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany OWŚU w każdym czasie, przy czym nowe brzmienie obowiązuje w relacjach z Zleceniodawcą pozostającymi ze Zleceniobiorcą w stałych relacjach handlowych od chwili powiadomienia ich o zmianie treści OWŚU.
 4. Przedmiotowe OWŚU obowiązują do czasu ich zmiany lub odwołania.
 5. Użyte w dalszej części OWŚU pojęcia oznaczają:
  • Zleceniobiorca – Tiga-Cynk Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000436170, NIP: 691-249-94-98, REGON: 021988535, BDO: 000080333, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.000.000 zł i opłaconym w całości.
  • Zleceniodawca – podmiot krajowy lub zagraniczny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zlecająca wykonanie usługi przez Zleceniobiorcę.
  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową posiadająca swoje miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • OWŚU – niniejsze Ogóle Warunki Świadczenia Usług,
  • Zamówienie – oświadczenie Zleceniodawcy o woli zlecenia Zleceniobiorcy świadczenia usług cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych, wyrażone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, wymagające potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę na zasadach określonych w OWŚU.

§ 1

Zlecenie świadczenia usług

 1. Świadczenie usług na rzecz Zleceniodawcy może być dokonywane na podstawie zawartej przez strony umowy lub pojedynczego zamówienia składanego Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (przez co Strony rozumieją również fax, e-mail, sms).
 2. Umowę uważa się za zawartą na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę zlecenia świadczenia usługi – stanowiącego potwierdzenia przez Zleceniobiorcę zamówienia dokonanego przez Zleceniodawcę po dokonaniu uzgodnień uwzględniających ofertę handlową Zleceniodawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej w zamówieniu Zleceniodawcy, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Zleceniobiorcę przyjęcia zamówienia ze zmianami bądź zastrzeżeniami i wystawienia zlecenia świadczenia usługi. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa świadczenia usług cynkowania ogniowego nie została zawarta. Strony wyłączają możliwość:
 3. milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy lub jej zmiany.
 4. Zamówienie jest dla Zleceniobiorcy wiążące, gdy i o ile dokona jego pisemnego potwierdzenia (zlecenie świadczenia usługi) lub rozpocznie faktycznie jego wykonywanie. To samo dotyczy zmian, uzupełnień i porozumień dodatkowych związanych ze składanym zamówieniem. Brak potwierdzenia zamówienia nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 5. Jednostkowe zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
  • dane Zleceniodawcy w tym w szczególności adres oraz nazwę,
  • opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilość, z podaniem gatunku stali, z której wykonano elementy wraz z oświadczeniem o poprawnym wykonaniu otworów technologicznych.
  • termin oraz dokładny adres dostawy i jej parytet,
  • uzgodnioną przez strony formę i termin płatności, o ile zamówienie jest wynikiem oferty złożonej Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę,
  • czytelne imię i nazwisko oraz nr telefonu, a jeżeli to możliwe również adres e-mail osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę do kontaktu ze Zleceniobiorcą w sprawie realizacji zamówienia, w tym jej odbioru,
  • numer oferty, z powołaniem się na którą skierowano do Zleceniobiorcy zamówienie.
 6. Potwierdzenie zamówienia odbywa się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, przez co Strony rozumieją również fax lub email, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, i oznacza otwarcie zlecenia.
 7. Za datę wykonania Zamówienia przyjmuje się datę wydania każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia Zleceniodawcy lub Przewoźnikowi z magazynu Zleceniobiorcy.
 8. Zleceniodawca może zrezygnować z potwierdzonego już zamówienia jedynie za pisemną zgodą wyrażoną przez Zleceniobiorcę.
 9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub wstrzymania realizacji zaakceptowanego zamówienia w przypadku, gdy:
  • przedstawiona przez Zleceniodawcę do dokonania obróbki elementy stalowe nie odpowiadają maksymalnym dopuszczalnym wymiarom fizycznym (długość x szerokość x wysokość), maksymalnemu ciężarowi elementu, lub też forma geometryczna przedłożonej do ocynkowania konstrukcji stalowej uniemożliwia bezpiecznego dla pracowników Zleceniobiorcy lub urządzeń Zleceniobiorcy wykonanie usługi. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy lub wstrzymać realizację umowy nadto,
  • konstrukcja stalowa nie została w sposób właściwy przygotowana do wykonania przez Zleceniobiorcy usługi lub też nie odpowiada warunkom fizykochemicznym wskazanym w par. 2 OWŚU,
 10. Minimalna wartość zamówienia wynosi 200 zł netto.
 11. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub wstrzymania realizacji zaakceptowanego zamówienia w przypadku, gdy:
  • w skutek siły wyższej, utrudniona lub uniemożliwiona będzie terminowa realizacja dostaw, a w szczególności wystąpienia powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi i innych klęsk żywiołowych, wojen, zamieszek, strajku, eksplozji, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawna skuteczność, wymogów obrony narodowej, nadzwyczajnej awarii, niemożności uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Zleceniobiorca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności,
  • Zleceniodawca nie reguluje względem Zleceniobiorcy wymagalnych należności wynikających ze zleconych usług,
  • Pomimo wezwania przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca nie dokonuje odbioru ocynkowanego przedmiotu zamówienia z magazynu Zleceniodawcy,
  • Poweźmie informację o likwidacji lub restrukturyzacji Zleceniodawcy bądź znacznym pogorszeniu sytuacji finansowej Zleceniodawcy, mogącej zagrażać wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy.
 12. Zleceniobiorca ma prawo odmówić dokonania usługi w sytuacji, jeśli przewidywana wartość zleconej usługi przez Zleceniodawcę wynosi poniżej 200,00 zł netto.

§ 2

Wymagania fizykochemiczne dotyczące materiału stalowego przeznaczonego do obróbki cynkowania. Odpowiedzialność Zleceniodawcy.

 1. Maksymalne wymiary konstrukcji przeznaczone do cynkowania, przy cynkowaniu poprzez jednokrotne zanurzenie, nie powinny przekraczać:
  6,8 x 1,4 x 2,9 m /dł. x szer. x wys./ i Max ciężar elementu do 4400 kg,
 2. Powierzchnia cynkowanego materiału nie może posiadać nadmiernych warstw zgorzeliny, odprysków po spawaniu, szklistych żużli spawalniczych, ostrych krawędzi otworów, zawalcowań, zanieczyszczeń farbami, „sprayami” spawalniczymi i nadmiernych ilości oleju lub smaru, stal nie może być oliwiona.
 3. Zleceniobiorca świadczy usługę ocynkowania ogniowego zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 1461.
 4. Zleceniobiorca oświadcza, iż wszelkie wady hutnicze stali, również niewidoczne gołym okiem, takie jak np.: łuskowatość, zawalcowania, chropowatość, wżery, itp. staną się po ocynkowaniu widoczne i mogą być przyczyną miejscowego pękania powłoki. Zleceniobiorca nie ponosi względem Zleceniodawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 5. Każdy element musi mieć niezbędne otwory technologiczne umożliwiające swobodny przepływ cynku oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu cynkowania. Otwory mają być wyraźnie widoczne, żeby pracownicy Zleceniobiorcy mogli sprawdzić ich poprawne wykonanie.
 6. Dostarczony do cynkowania materiał nie może mieć zamkniętych przestrzeni, które mogą spowodować rozerwanie elementu podczas cynkowania, lub uniemożliwić jego zanurzenie.
 7. Zleceniobiorca dopuszcza zastosowanie otworów przepływowych wewnątrz konstrukcji przy pełnej odpowiedzialności Zleceniodawcy za ich prawidłowe wykonanie. Zleceniodawca składa w tym zakresie stosowne oświadczenie (Załącznik nr. 1).
 8. Minimalna wielkość i ilość otworów w zależności od przekroju profili podana została w tabeli:
 9. Materiał nie powinien mieć wnęk lub szczelin uniemożliwiających swobodny odpływ cynku i powodujących pozostawanie popiołów z uwagi na fakt, iż pogarsza to jakość powłoki i podnosi zużycie cynku.
 10. Zawartość krzemu w stali przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinna być niższa od 0,03 % lub mieścić się w przedziale od 0,12% do 0,25%, W przypadku, gdy w stali zawarty jest fosfor obliczona wartość ekwiwalentu Esi = Si+2,5·P (Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali). Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej.
  W przypadku zastosowania rodzaju stali o odmiennym składzie, konieczne jest poinformowanie Zleceniobiorcy o tym fakcie w celu indywidualnego ustalenia zlecenia i określenie przydatność danego gatunku stali do cynkowania.
 11. Wyrób kierowany przez Zleceniodawcę do cynkowania musi posiadać otwory lub elementy umożliwiające bezpieczne i pewne podwieszenie go na drucie lub hakach do urządzeń transportowych.
 12. Wyroby posiadające naprężenia wewnętrzne, po poprzednich obróbkach takich jak: spawanie, walcowanie, tłoczenie itp., mogą w trakcie procesu cynkowania ulec deformacji. Dotyczy to szczególnie spawania asymetrycznego i długich spoin. Zleceniodawca przyjmuje powyższe do wiadomości i zwalnia Zleceniobiorcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z zaistnieniem ewentualnych deformacji.
 13. Zleceniodawca oświadcza, że umieszczone w cynkowanym wyrobie otwory związane z jego funkcjonalnością, zostały zaprojektowane i wykonane z naddatkiem wymiarowym 1-2 mm, tj. z uwzględnieniem zwężenia ich średnicy wynikającej z pokrycia wyrobu powłoką cynku.
 14. Wyrób poddawany cynkowaniu nie powinien posiadać na swej powierzchni zanieczyszczeń nie dających się usunąć w procesie odtłuszczania i trawienia w kwasie solnym (lakierów, farb, klejów, naklejek, smarów, środków przeciw odpryskowych na bazie silikonu, żużla spawalniczego, zgorzeliny, zendry itp.) Wszystkie zanieczyszczenia powinny zostać usunięte przez Zleceniobiorcę, najkorzystniej metodą obróbki strumieniowo-ściernej. Dotyczy to szczególnie wszystkich połączeń spawanych.
 15. Powłoka cynkowa na mocno skorodowanym materiale może być pogorszonej jakości.
 16. W przypadku występowania w konstrukcji naprężeń własnych, możliwa jest deformacja kształtu wyrobu wskutek podgrzania w kąpieli cynkowej do temperatury 450°C. Elementy z blach lub blachy będące częścią większych konstrukcji mogą ulec pofalowaniu. Zaleca się stosowanie przetłoczeń w celu ograniczenia odkształceń. Tzw. płoty żaluzjowe z wewnętrznymi otworami odpowietrzającymi również mogą ulec deformacji ze względu duże ryzyko ich zaklejania co wydłuża czas przebywania w piecu. Naprężenia własne powstają niezależnie od chłodzenia po cynkowaniu m.in. poprzez wprowadzenie ciepła do konstrukcji poprzez spawanie elementów, mieszanie gatunków, rodzajów i grubości stali. Zleceniobiorca nie wykonuje operacji prostowania elementów, które uległy odkształceniu podczas procesu cynkowania.
 17. Dostarczony do cynkowania wyrób nie może posiadać odprysków po spawaniu. Spoiny powinny być ciągłe i nieporowate. Cynkownia nie ponosi odpowiedzialności za defekty na spoinach powstałe z niewłaściwego ich przygotowania. W konstrukcji i otworach nie mogą występować wióry, zadziory po cięciu, ani pozostałości śrutu.
 18. W konstrukcji wyrobu nie powinny występować szczeliny o szerokości poniżej 5 mm. Powierzchnie nakładające się powinny mieć otwory odpowietrzające.
 19. Dopuszcza się do cynkowania wyroby, które już posiadają uprzednio ocynkowane elementy za dodatkową opłatą związaną ich odtrawianiem.
 20. Elementy staliwne lub żeliwne wspawane w konstrukcje stalowe mogą nie nadawać się do cynkowania.
 21. Zleceniobiorca zaleca się ogratowanie ostrych krawędzi. Powłoka na ostrych krawędziach jest narażona na odpryski.
 22. Podczas cynkowania grubych elementów np. blach, może dojść do odpadania lub uzyskania niskich grubości powłoki cynku na krawędziach poddanych procesowi palenia. Dzieje się tak w wyniku zahartowania powierzchni palonych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za tak przygotowany materiał i zaleca zwiększenie wymiarów wypalanego elementu, a następnie poddanie go procesowi szlifowania lub skrawania mającego na celu usunięcie zahartowanej warstwy materiału.
 23. W przypadku konieczności zabezpieczenia gwintów przed powłoką cynkową, Zleceniodawca musi użyć przeznaczonego do tego preparatu zabezpieczającego lub specjalnego silikonu odpornego na temp 800-1000°C. Zabezpieczenie wykonuje Zleceniodawca poprzez przesmarowanie gwintów, na minimum 8 godz. przed cynkowaniem.
 24. Zleceniodawca oświadcza, że materiał przekazany do ocynkowania Zleceniobiorcy spełnia wszelkie wymagania wskazane w Polskiej Normie PN-EN ISO 1461, oraz iż jest zgodny z zaleceniami i wymaganiami wskazanymi w niniejszych OWŚU. Zleceniodawca oświadcza, iż ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za jakiekolwiek uszkodzenia urządzeń Zleceniobiorcy oraz konieczność zwiększonego użycia surowców w procesie cynkowania ogniowego w przypadku, jeśli będą one spowodowane przekazaniem przez Zleceniodawcę materiału do obróbki niespełniającego w/w wymagania.
 25. W przypadku wykrycia przez Zleceniobiorcę nieprzygotowania przez Zleceniodawcę wyrobów do cynkowania, w sposób zgodny z niniejszymi wymaganiami, Zleceniobiorca wstrzyma się z realizacją zamówienia i poinformuję o tym Zleceniodawcę, wskazując jakie parametry dostarczonego wyrobu są niezgodne z wymaganiami fizykochemicznymi, wynikającymi z niniejszych OWŚU.
 26. W przypadku, jeśli wyrób przekazany przez Zleceniodawcę do ocynkowania nie spełnia wymagań Zleceniobiorcy w zakresie wielkości i ilości otworów niezbędnych do należytego i bezpiecznego wykonania zleconej usługi, Zleceniobiorca poinformuje o wyżej wymienionych okolicznościach Zleceniodawcę, wskazując jednocześnie na możliwości wykonania przez Zleceniodawcę na swój koszt i ryzyko ponownego nawiercenia otworów w materiale do ocynkowania. Zleceniobiorca zastrzega, iż w pełni odpowiedzialnym za wszelkie czynności związane z dostosowaniem ilości i wielkości otworów technologicznych pozostaje Zleceniodawca.
 27. O ile klient wyraźnie tego nie zaznaczy w swoim zamówieniu, Tiga-Cynk nie przechowuje fizycznych próbek materiałów lub surowców użytych do produkcji. Wszystkie uzyskane na podstawie próbek wyniki laboratoryjne przechowywane są w wersji elektronicznej, bez pozostawiania próbek w wersji fizycznej.

§ 3

Cena i warunki płatności

 
 1. Cena usługi cynkowania zostanie każdorazowo określona przez strony w zawartej umowie lub treści oferty. Cena jest podawana w odniesieniu do wagi czarnego wyrobu, który ma zostać ocynkowany. Waga czarnego wyrobu ustalana jest na podstawie pomiaru (ważenie) pełnego i pustego auta dostarczającego wyrób do cynkowania.
 2. Cena obejmuje wykonanie przez Zleceniobiorcą rozładunku i załadunku przy pomocy wózka widłowego z zastrzeżeniem postanowień §3 ust.4, na placu magazynowym w Małomicach 67-320, Fabryczna 3.
 3. Cena nie obejmuje kosztów opakowania specjalnego, ubezpieczenia, transportu - chyba, że oferta stanowi inaczej. Opakowanie standardowe ocynkowanego wyrobu oznacza ułożenie wyrobu luzem na drewnianych przekładkach, a w przypadku większej liczby elementów, spięcie ich taśmą pakową.
 4. Zastosowanie przez Zleceniodawcę przy dostawie czarnego materiału do cynkowania opakowania specjalnego np. stojaka, uchwytu, skrzyni, kosza lub jakiegokolwiek innego opakowania logistycznego bez wyraźnie utrwalonej na nim wagi tego opakowania (wagi tara) jest jednoznaczne ze zgodą Zleceniodawcy na przyjęciu wagi brutto (tj. łącznej wagi czarnego materiału do cynkowania + wagi opakowania) jako podstawy do kalkulacji wagi wykonanej usługi cynkowania.
 5. Cena za usługę cynkowania jest ceną umowną przeliczaną według wagi czarnego materiału. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny w przypadku, gdy rodzaj powierzonego wyrobu, jego ilość, ciężar lub materiał, z którego został on wytworzony nie są zgodne z danymi zawartymi w zamówieniu składanym przez Zleceniodawcę.
 6. Zleceniodawca ma obowiązek dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury zgodnie z terminem podanym na fakturze niezależnie od ewentualnych reklamacji.
 7. Zapłata za wykonaną usługę może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, poprzez wpłatę gotówkową na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, a także bankową kartą płatniczą.
 8. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złoty polski (PLN), to przyjmuje się, że Strony ustaliły cenę w złotych (PLN) przeliczając ją z waluty obcej na złoty (PLN) według średniego kursu sprzedaży danej waluty wskazanej w tabeli „A” Narodowego Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu wystawienia faktury.
 9. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy.
 10. Koszty opłat bankowych związanych z realizacją przelewu lub dokonywaniem wpłat na rachunek bankowy ponosi Zleceniodawca.
 11. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo dochodzenia, obok należności głównej i odsetek w ustawowej wysokości, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Zleceniobiorca jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.
 12. Zleceniobiorca ma prawo zaliczenia płatności dokonanej przez Zleceniodawcę z tytułu którejkolwiek z faktur w pierwszej kolejności na poczet odsetek w ustawowej wysokości, a następnie należności głównej najdawniej wymagalnej. Jednocześnie strony zgodnie wyłączają prawo Zleceniodawcy wynikające z art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego.
 13. W przypadku objęcia Zleceniodawcy ubezpieczeniem od ryzyka nienależytego wykonania umowy (ryzyk finansowych), Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczy
 14. Dokumenty finansowe i inne dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia należności Zleceniobiorcy.
 15. W przypadku odmowy udzielenia ubezpieczenia należności Zleceniobiorcy strony uzgodnią inny sposób zabezpieczenia należności (weksle, poręczenia itp.).
 16. Zleceniobiorcy przysługuje również prawo zatrzymania elementów przekazanych mu do ocynkowania, aż do chwili zaspokojenia roszczeń przysługujących Zleceniobiorcy (prawo zastawu).
 17. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi w terminie wskazanym w wystawionej przez Zleceniobiorcę fakturze, zgodnie z treścią zawartej między stronami umowy lub przyjętej oferty.
 18. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny z tytułu realizacji usługi np. znacząco wyższe zużycie cynku wynikające z odmiennego niż deklarowanego przez Zleceniodawcę gatunku stali skierowanej do realizacji usługi cynkowania ogniowego, Zleceniobiorca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny usługi wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost wynikający z elementów cenotwórczych. Powyższe nie dotyczy umów zawartych z konsumentami.
 19. Zleceniodawca nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem wierzytelności Zleceniobiorcy wynikających z umowy świadczenia usługi cynkowania.

§ 4

Wykonanie usługi

 1. Za datę wykonania zlecenia przyjmuje się datę przekazania przez Zleceniobiorcą do wydania z magazynu wyrobu objętego zamówieniem do Zleceniodawcy lub upoważnionemu przez niego na piśmie przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej. W przypadku ustalonego przez strony parytetu dostawy CIP, CPT, DAP lub DDP (Incoterms 2020), za datę wykonania zlecenia uznaje się moment, w którym Zleceniobiorca lub upoważniony przez niego przewoźnik zrealizuje dostawę pod wskazany w zleceniu przez Zleceniodawcę adres jego magazynu.
 2. Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę w formie pisemnej lub elektronicznie (fax, e-mail, sms) o gotowości zlecenia do odbioru z magazynu Zleceniobiorcy w Małomicach.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru gotowego zlecenia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go o gotowości do odbioru z magazynu Zleceniobiorcy. Wydanie zlecenia następuje w magazynie Zleceniobiorcy, ul. Fabryczna 3, 67-320 Małomice, tj. na parytecie FCA (Incoterms 2020).
 4. Jeżeli Zleceniodawca opóźnia się z dokonaniem odbioru gotowego zlecenia z magazynu Zleceniobiorcy w terminie określonym w ust. 3 powyżej, może zostać obciążony kosztami magazynowania ocynkowanych wyrobów, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie 3 miesięcy od daty powiadomienia Zleceniodawcy o gotowości zlecenia do odbioru z magazynu Zleceniobiorcy, ten drugi uprawniony będzie do zbycia w/w wyrobów, z zastrzeżeniem że wróci Zleceniodawcy otrzymaną z tego tytułu kwotę, po dokonaniu potrącenia należności z tytułu magazynowania oraz kosztów usługi cynkowania. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów.
 5. Dokumentem dostawy jest wystawiony przez Zleceniobiorcę lub w jego imieniu dokument wydania wyrobu, który zawiera datę wydania z magazynu, numer zlecenia i specyfikację ilościową oraz faktura (paragon fiskalny).

§ 5

Zastaw i Prawo zatrzymania

 1. Na wyrobach przekazanych do ocynkowania ustanawia się prawo zastawu na rzecz Zleceniobiorcy, zabezpieczające jego wierzytelności wobec Zleceniodawcy wynikające ze współpracy gospodarczej stron.
 2. Zleceniobiorcy przysługiwać będzie także prawo zatrzymania wyrobów przekazanych do ocynkowania do czasu zaspokojenia roszczeń związanych z wykonaną usługą oraz naprawieniem szkody wyrządzonej przez materiał niespełniający wymagań Zleceniobiorcy wskazanych w niniejszym OWŚU (ius retentionis).
  Powyższe nie dotyczy materiałów przekazanych do ocynkowania przez konsumentów.

§ 6

Gwarancja i rękojmia. Procedura reklamacyjna.

 1. Zleceniobiorca udziela standardowej, 12 miesięcznej gwarancji jakości na usługi cynkowania ogniowego. Zleceniobiorca zastrzega możliwość udzielenia Zleceniodawcy gwarancji jakości na dłuższy okres, w ramach indywidualnych uzgodnień Stron.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zgłoszenia Zleceniodawcy gotowości do odbioru.
 3. Zmiany konstrukcyjne elementów dokonane przez Zleceniodawcę po cynkowaniu powodują utratę praw do gwarancji. Dotyczy to także obróbki strumieniowo-ściernej konstrukcji przed malowaniem.
 4. Biała rdza oraz występowanie przebarwień powłoki nie stanowią podstaw do reklamacji.
 5. W przypadku dokonania przez Zleceniodawcę późniejszych zmian konstrukcyjnych elementów poddanych cynkowaniu oraz dokonanie przez Zleceniodawcę zmiany sposobu ich wykorzystania /warunki pracy konstrukcji/ w stosunku do pierwotnych, gwarancja jakości wygasa.
 6. W przypadku wykrycia ukrytych usterek podczas dalszego przerobu lub dokonywanej obróbki Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie umożliwić przedstawicielom Zleceniobiorcy przeprowadzenie procedury reklamacyjnej i sprawdzenie stanu ocynkowanego wyrobu.
 7. Zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia niezwłocznie usterek po ich wykryciu w formie pisemnej pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji.
 8. Do usterek zalicza się również niekompletność odebranych elementów po cynkowaniu.
 9. Wszelkie reklamacje w stosunku do ocynkowanego wyrobu należy zgłaszać Zleceniobiorcy niezwłocznie i na piśmie lub w formie elektronicznej na adres email: mailto:biuro@tiga-cynk.pl. Reklamacja jakościowa winna zawierać szczegółowy opis wady oraz zdjęcia je dokumentujące.
 10. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych wyrobu, których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania po dostawie nie było możliwe, należy przedłożyć Zleceniobiorcy wraz z dokładnym opisem, zdjęciami i próbkami reklamowanego wyrobu, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 30 dni od daty odbioru lub dostawy. W przypadku konsumentów nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady. Po tym terminie odpowiedzialność Zleceniobiorcy wygasa.
 11. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do skontrolowania reklamowanego wyrobu u Zleceniodawcy lub jego końcowego odbiorcy/klienta. W takich przypadkach Zleceniodawca ma obowiązek udostępnić niezwłocznie przedmiot zlecenia do kontroli i zapewnić wszelkie warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia zasadności reklamacji. Jeżeli Zleceniodawca nie udostępni Zleceniobiorcy reklamowanego wyrobu, reklamacje uznaje się za nieuzasadnioną.
 12. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Termin ten ulega wydłużeniu, jeżeli z winy Zleceniodawcy nie było możliwości zapoznania się ze stanem reklamowanego materiału.
 13. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Zleceniobiorca może według swego uznania uzupełnić dostawę, naprawić lub wymienić reklamowany wyrób na wolny od wad, albo odpowiednio obniżyć cenę. 14. Gwarancją i rękojmią nie są objęte szkody na elementach obrabianych przez Zleceniobiorcę, powstałe po wykonaniu usługi cynkowania, będące rezultatem oddziaływań mechanicznych, chemicznych i elektrolitycznych a w szczególności:
  • uszkodzeń powstałych podczas transportu, załadunku, wyładunku, składowania i montażu przez Zleceniodawcę,
  • uszkodzeń będących rezultatem zastosowania niewłaściwych obciążeń,
  • uszkodzeń powłoki przez nałożenie w terminie późniejszym kolejnej powłoki przez podmiot trzeci
 14. Zleceniobiorca wyłącza na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcami.
 15. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze Zleceniodawcy ani osób trzecich, powstałe z tytułu wad fizycznych cynkowanych wyrobów.

§ 7

Informacje dla konsumentów

 1. Przedmiot świadczenia, jak również inne cechy świadczenia każdorazowo wynikają z zakresu zawartego w zamówieniu.
 2. Konsument może kontaktować się z Zleceniobiorcą w następujący sposób:
  • w formie pisemnej, kierując pocztę na adres siedziby – Tiga-Cynk Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica,
  • w formie mailowej, kierując wiadomość e-mail pod adres: mailto:biuro@tiga-cynk.pl, Tiga-Cynk Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 733 733 803. Koszt połączenia zgodny z taryfikatorem operatora dla połączeń wychodzących dzwoniącego.
 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie oraz nierzetelne wykonanie zlecenia w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące prawo.
 4. Czas trwania zamówienia określony jest każdorazowo w zamówieniu.
 5. Okres obowiązywania umowy może zostać określony poprzez wskazanie terminu jej realizacji. W takiej sytuacji uznaje się, że umowa została zawarta na czas określony, który upływa w dniu jej realizacji (realizacji usługi).
 6. Konsument ma obowiązek wykonywania zobowiązań wynikających z umowy do upływu okresu jej obowiązywania.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie świadczeń przez osoby lub podmioty trzecie, którymi Zleceniobiorca posługuje się przy realizacji zamówień lub usług (m.in. przewoźników), w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia wynikające z działań tych osób lub podmiotów trzecich.

Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia odbioru przedmiotu zlecenia, a w przypadku umowy w zakresie świadczenia usług – 14 dni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem postanowień wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do OWŚU.
 2. Konsument może odstąpić od takiej umowy, składając Zleceniobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do OWŚU.
 3. Skorzystanie z formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do OWŚU nie jest konieczne, lecz umożliwia zachowania warunków formalnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić pisemnie (przesyłając pismo listem tradycyjnym na adres: ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica) lub w formie mailowej (przesyłając oświadczenie na adres e-mail: mailto:biuro@tiga-cynk.pl).
 4. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Zleceniobiorca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia na magazyn Zleceniobiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Zleceniobiorcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
 6. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Zleceniobiorcy wyrobu przed jego upływem. Koszt przesyłki pokrywa Konsument.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wyrobu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania ocynkowanego wyrobu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Zleceniobiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przedmiocie świadczenia usług, jeśli umowa została zawarta poza lokalem Zleceniobiorcy lub na odległość oraz jeśli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jak również w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do OWŚU.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z realizacją zawartej umowy Zleceniobiorca staje się administratorem danych osobowych Konsumenta.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Zleceniobiorcę, m.in. przez przepisy prawa podatkowego oraz o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zleceniobiorcy lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także kontaktu z Konsumentem w związku z procedurą reklamacyjną bądź realizacją jego praw na podstawie przepisów o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa, a także okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
 4. Zleceniobiorca może przekazywać i ujawniać dane osobowe podmiotom współpracującym przy realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, m.in. podmiotom świadczącym usługi prawne, windykacyjne, rachunkowe, podatkowe, kurierskie lub spedycyjne.
 5. Osoby, których dane będą przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom tym przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu; ich brak skutkować może niemożliwością realizacji Umowy, obowiązku prawnego bądź prawnie uzasadnionych interesów Zleceniobiorcy.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Zleceniobiorcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub zawartych ramowych umowach sprzedaży uważane są za skuteczne.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie jest lub stałoby się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Strony będą dążyli do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
 5. Prawem wyłącznie właściwym pozostaje prawo polskie. Strony poddają wszelkie spory jurysdykcji sądów polskich.Załącznik nr 1 do OWŚU

Oświadczenie o otworach ukrytych

Oświadczam, że konstrukcja dostarczona do cynkowni w Małomicach w dniu …………………… r zlecenie nr ……………. posiada wszystkie niezbędne otwory technologiczne i jest przygotowana zgodnie z wymogami PN EN ISO 1461 oraz „Ogólnymi warunkami wykonania usługi cynkowania ogniowego”.

Ze względu na specyficzne wymagania zastosowano otwory przelotowe wewnątrz konstrukcji. Zdając sobie sprawę z ryzyka jakie wiąże się z cynkowaniem elementów z niewidocznymi otworami, oświadczam, że, zastosowany w naszej firmie system kontroli, gwarantuje 100% pewności, iż zostały one wykonane we właściwych miejscach i wymiarach.

W związku z powyższym bierzemy pełną odpowiedzialność finansową i prawną za ewentualne szkody mogące wyniknąć z faktu braku otworów i ich niewłaściwego rozmiaru takie jak np.: - uszkodzenie elementów infrastruktury produkcyjnej,
- uszkodzenie spawów, rozerwanie konstrukcji w wyniku wybuchu,
- wady powłoki wynikłe z niezatonięcia i złego odpowietrzenia,
- wady powłoki na materiale innych kontrahentów cynkowanych na tej samej trawersie

………………………………………………….. Pieczątka firmowa, Imię i nazwisko, dataZałącznik nr 2 do OWŚU

Pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia:
  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy, w której całość zamówienia dostarczana jest od razu w całości;
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy, w której rzeczy które dostarczane są osobno;
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy dla rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;
  • zawarcia Umowy – w przypadku Umów o świadczenie usług.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Tiga-Cynk Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica, e-mail: mailto:biuro@tiga-cynk.pl, tel.: +48 733 733 803 – o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, że wyślą Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy:
  • Umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim przyjęliśmy Państwa ofertę, oferta ta przestaje wiązać;
  • zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, prosimy o odesłanie lub przekazanie jej nam na adres naszego magazynu: ul. Fabryczna 3, 67-320 Małomice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu wyrobów. Wysokość tych kosztów jest zależna od ilości, rozmiarów oraz wagi zwracanego wyrobu i zależy od cen przewoźnika.
 11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości wyrobu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 12. Nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od Umowy w przedmiocie świadczenia usług, jeśli umowa została zawarta poza lokalem Zleceniobiorcy lub na odległość oraz jeśli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą, jak również w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji określonej przez Państwa lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb.Załącznik nr 3 do OWŚU

Formularz odstąpienia od Umowy

......................................., ........................... r. (miejscowość, data)

TIGA-CYNK Sp. z o.o.

ul. Neptuna 10

59-220 Legnica

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 134) odstępuję od umowy sprzedaży/ o świadczenie usługi ....................................................*(niewłaściwe skreślić) (nazwa usługi)
Data złożenia zamówienia:
Data odbioru ocynkowanego wyrobu*:
Nr paragonu:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
E-mail:
Numer telefonu:
* - nie dotyczy, jeśli przedmiotem umowy było świadczenie usług. W takim przypadku proszę pozostawić pustą rubrykę

Proszę o zwrot płatności na następujący rachunek bankowy: Nazwa banku: Numer rachunku: ..................................................................


(podpis Konsumenta)©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP